این شرکت کلیه امور فنی خود را وفق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، همراه انجام خواهد داد و بعنوان كاربر در فرآيند اجرايي و نرم افزاري كسر ظرفيت و ثبت سهميه مهندسين نیز فعالیت دارد.

بیشترکارفرمایان محترم و سازمان های طرف قرارداد با این شرکت همواره با خیالی آسوده و رعایت تمام استانداردهای این حوزه با این شرکت خدمات فنی و مهندسی را از افراد خوش‌نام و معتبر دریافت کرده اند.