راهنمای خدمات پیشخوان شـهرداری

پروانه دیوارکشی

پروانه دیوارکشی

B_Page_03w

پروانه احداث، تجدید و توسعه بنا
تمدید و اصلاح پروانه

B_Page_05w

مفاسا حساب، عدم خلاف، پایان کاربهره برداری

B_Page_08-W

پایانکار تفکیکی انتقال ملک و آپارتمان

B_Page_09W

تجدید مفاد پروانه تجدید و تصلاح پروانه

بروشور پروانه دیوارکشی

بروشور پروانه دیوارکشی شهرداری مشهد

بروشور پروانه توسعه بنا

بروشور پروانه توسعه بنا شهرداری مشهد

بروشور مفاسا حساب، عدم خلاف، پایان کاربهره برداری

بروشور مفاسا حساب، عدم خلاف، پایان کاربهره برداری شهرداری مشهد

بروشور پایانکار تفکیکی انتقال ملک و آپارتمان

بروشور پایانکار تفکیکی انتقال ملک و آپارتمان شهرداری مشهد

بروشور تجدید مفاد پروانه  تجدید و تصلاح پروانه

بروشورتجدید مفاد پروانه تجدید و تصلاح پروانه شهرداری مشهد